• 2004

     

Brannskadet Takeuchi TB 135 2004-mod